معدن فراتیس (بلوک 3 پهنه آباده – جازموریان)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ، ضرورت اﻛﺘﺸﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ عمیق و ﻋﻤﻴﻖ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻠﻮك اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺷﻤﺎره سه ﭘﻬﻨﻪ آﺑﺎده ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ 12ﺿﻠﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 144 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺮز اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻛﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد.ﺣﺪود 10 درصد مساحت این بلوک در استان کرمان و 90 درصد آن  نیز در استان هرمزگان واقع شده است . اﻳﻦ ﺑﻠﻮك ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻓﺎﺻﻠﻪ 85ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی (فاصله هوایی) ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺮﺟﺎن در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن و 45 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺣﺎجی آﺑﺎد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. این بلوک در ﻓﺎﺻﻠﻪ 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب شرق ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎدن و ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ و در اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳت.

ﺑﻠﻮك ﺷﻤﺎره 3 ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ مس، ناحیه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي پی ﺟﻮیی ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

راهبرد شرکت پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس در قالب مدیریت طرح (MC) در اجرای این پروژه انجام مطالعات و اکتشاف دقیق در کل بلوک و شناسایی کلیه ساختارها و عوارض تاثیرگذار در کانی زایی فلزی می باشد.

مهم ترین فعالیت های انجام شده جهت اخذ پروانه اکتشاف در این پروژه به شرح زیر است:

  • جمع آوری اطلاعات از مراحل اکتشاف قبلی و بازبینی محدوده های امیدبخش
  • ﺗهیه نقشه زمین شناسی و معدنی 1:5000
  • مطالعات ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای و کانی سنگین در مقیاس 1:5000
  • عملیات مغناطیس سنجی
  • تلفیق اطلاعات
  • گزارش تحلیلی نتایج بدست آمده