سلام

نام و نام خانوادگی کد ملی سمت نمایندگی از شرکت
محمد حسین بنی اسد زاده بافتی 3130863745 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان
علی یزدی 4489250452 رئیس هیئت مدیره سنگ آهن مرکزی
حسن طاهری 0491558856 نائب رئیس هیئت مدیره توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان
کاظم عسکری 4479785116 عضو هیئت میر توسعه و عمران معدنچیان چغارت باقق
علی دارابی طهرانی 0035278854 عضو هیئت مدیره بازرگانی گوهران چغارت باقث